... ušijeme Vám projekt na mieru ...

 Onás


Spoločnosť HYDROARCH, s.r.o. vznikla v auguste 2001 so zameraním na projekciu a stavebný dozor. Vďaka dôvere našich klientov sme tu pre Vás už sedemnásty rok s komplexnými projektovými službami. Projekt Vám vyhotovíme na základe individuálnych požiadaviek.

 

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13001/P.

 

Vedenie spoločnosti:

Ing. arch. Marek Józef Gryglak - konateľ spoločnosti

 • vzdelanie:

          Fakulta architektúry STÚ Bratislava  r. 1983 -1988

 • prax:

          PEhAES a.s., Prešov (do r. 2001)

          od 01.10.2001 – HYDROARCH, s.r.o. – konateľ spoločnosti

          od r. 2001 – autorizovaný stavebný inžinier, kategória: Pozemné stavby

          od r. 2002 – osvedčenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pre pozemné stavby, inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné,

          energetické a iné líniové stavby.

 

Zameranie spoločnosti:

Projektovanie stavieb

      kategórie:

 • Pozemné stavby /občianske stavby, obytné stavby, priemyselné stavby, sakrálne stavby, poľnohospodárske stavby/

 • Vodohospodárske stavby - vodovody, kanalizácie, ČOV, poldre - protipovodňová ochrana, skládky odpadov

 • Hydrotechnické stavby

 • Zdravotno-vodohospodárske stavby

Výkon stavebného dozoru

      v odbore:

 • Pozemné stavby

 • Vodohospodárske stavby

Inžinierska činnosť

Spracovanie investičného zámeru, projektovej dokumentácie, zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia pre všetky druhy stavieb.

Realizácia stavieb

Spoločnosť HYDROARCH, s.r.o. realizuje pozemné a vodohospodárske stavby.


Novinky

Písali o nás -
08.03.2018


Názov stavby:    Tématický poľsko-slovenský park oddychu

Miesto stavby:   Obec Červená Voda

Projekt:               2015


Referencie

Zoznam projektov

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Úprava bytu na ul. Mengusovskej č.6, Košice / Ing. Bušša

Rodinný dom - Premier 151 / Ing. Onofrej

Vstup do bytu na ul. Mengusovskej č.6, Košice / Ing. Bušša

Nadstavba rodinného domu Vyšná Šebastová / p. Safko s manželkou

Rodinný dom Lipovce / p. Sedlačko s manželkou

Chata Čirč / p. Servická

Rodinný dom Drienica č.p. 648 / 16

Ostatné stavby

Kaštieľ Brezovica nad Torysou

Rímskokatolícky gotický kostol Šindliar

Kanalizácia a malé ČOV Fričovce

Veľkokapacitné prekladisko ŠRM Drienov

Vodojem Lipovce - 40 m3

Lipany, ul. Štúrova - malometrážne byty

Rekultivácia starej skládky TKO Svinia a výstavba novej skládky na odpad

Kanalizácia a ČOV Svinia I. a II.etapa

Víťaz - rozšírenie IS BOLČEK

Bytový dom Šarišské Michaľany - rekonštrukcia, prístavba, nadstavba

Oprava prevádzkových bytov na VD Ružín

ČOV a kanalizácia Varhaňovce

Jarovnice - bytový dom 16 b.j.

Obecný vodovod Fričovce

Administratívna budova PD - Šarišské Michaľany

Altánok a úprava plôch hotel CANYON Lipovce

Ružín - rekonštrukcia vodovodnej prípojky ku prevádzkovej budove

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom Fričovce / p. Šimoňak

Oprava horskej chaty Lipovce / p. Jančo

Rodinný dom, ul. Soľanková 513/7, Prešov / p. Šandala

Rodinný dom Fintice 1238/28 / p. Greš s manželkou

Rekonštrukcia podkrovia RD Lipníky / Ing. Petruška s manželkou

Rodinný dom Široké, p.č. 55 / p. Smolko s manželkou

Rodinný rod Veľký Šariš - Kanaš č.p. 1866/4

Ostatné stavby

Polohopisné a výškopisné zameranie prameňov č. 1 a 2 - Fričovce

Úprava pozemku - terénu par.č.:15 804, 15 805 Prešov - Vydumanec

Víťaz - obecný vodovod, rozšírenie záchytov prívodných potrubí - Dodatok č.1

Hotel CANYON - oprava a údržba

Kanalizácia a ČOV Drienov - dodatok č.1

Kanalizácia - Šindliar - Lipovce - Dodatok č.3 - Lipovce

Prístavba ZŠ v obci Víťaz

Odberný objekt vody pre zasnežovanie lyžiarskeho svahu Dubovica - Holcija

Oprava a prístavba sakristie kostola sv.Juraja v Lipovciach

Údržba - Sveržovka v Nižnom Tvarožci - PŠ - 07.2002

Kapušany - spoločná kanalizácia obcí, zmena stavby pred dokončením

Multifunkčná plocha - tenis, volejbal, korčuľovanie - DUBOVICA

Kanalizácia a ČOV Kolačkov

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Rodinné domy, garáže a drobné stavby
Ostatné stavby

Prístavba ZŠ v obci Víťaz

Rekonštrukcia hasičskej stanice - Kežmarok

Kanalizácia a ČOV N.Slavkov

Údržba toku Sveržovka v Nižnom Tvarožci - II.etapa

Vodovodná a kanalizačná prípojka pre IS-LOM MAGLOVEC

Prešov - oprava budovy č. 22 - administr.budova

N-ADOVA s.r.o. NITRA - linka na spracovanie riz.živ.odpadu

Lipany, Štúrova ul. - malometrážne byty - 18 b.j.

Obecný vodovod Župčany

Terénne úpravy brehy Zem.Šíravy na stredisku Kaluža - Kamenec

Úprava dubovického potoka Dubovica 50II Rekonštrukcia prepojenia do areálu ZVL KOVO Lipany

Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Lastomír

Rekonštrukcia ubytovacej budovy Bardejov

Oddychové centrum Víťaz

Rekonštrukcia - priemyselný dom Víťaz

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom Ľutina / Ing. Pulščák s manželkou

Rodinný dom Lipovce / p. Haladej

Rodinný dvojdom Prešov-Solivar / p. Straka s manželkou

Rodinný dom Lipovce / p. Seman s manželkou

Rodinný dom - prístavba zádveria, Šindliar č 43 / p. Tarbaj

Garáž Kapušany

Ostatné stavby

Viacúčelový sál pre kultúrne aktivity obce Víťaz

ZŠ Lipany - zníženie energetickej náročnosti prevádzky - I.stavba

Hermanovce - byty nižšieho štandardu - 65 b.j.

Kapušany - spol.kanalizácia obcí S 012 napojenie Slovnaftu

Jarovnice - ZŠ a škôlka

ZŠ - Dačov

Dostavba kostola Šindliar

Stredisko osobnej hygieny - za traťou - Lipany

Kapušany - spol.kanalizácia obcí - porealizačné zameranie kanalizácie

Lomnica,Kamenná Poruba - kanalizácia

Veľký Šariš - úprava Torysy - II.etapa-štúdia

Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba výrobných a prevádzkových priestorov firmy Ekotechna

Vyšný Tvarožec - Polder na potoku Sveržovka

Kluknava - III.etapa

Kapušany - Dom sociálnych služieb

Poľná, Strážnická - štúdia

Prešov, VÚ 1064, N.Šebastová - ubytovacia a prevádzková budova

Stanovenie ochranných pásiem vodného zdroja Fričovce - ulice

Víťaz - chodníky

Infraštruktúra rómskych osád - Varhaňovce

Hrádza na Latorici

Rodinná farma so zameraním na agroturistiku a chov koní vo Veľkom Šariši

Basketbalové ihrisko ZŠ Ovčie

Jarovnice - viacúčelové ihrisko pre športové aktivity mládeže

Víťaz - športové ihriská

ZŠ v Kluknave - úprava sociálnych zariadení

Renovácia a rozvoj obce Víťaz - cintorín - úprava nových hrobných polí

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom Veľký Šariš / p. Pavlík

Rekonštrukcia podkrovia RD Trnkov / p. Oleár

Rodinný dom Kráľova hora, Prešov / Ing. Gálik s manželkou

Domová ČOV, kanalizačná prípojka, Záhradné / p. Čajka

Rodinný dom Kysak / p. Adam

Okrasné jazierko Uzovské Pekľany / p. Pekár

Rodinný dom Fintice / p. Golda s manželkou

Rekonštrukcia rodinného domu / Ing. Kovaľ s manželkou

Rekonštrukcia rodinného domu Veľký Šariš / Ing. Demeter

Rekonštrukcia podkrovia rod.domu Bertotovce / p. Verbovský

Rodinný dom Malá Ida / p. Revák

Rodinný dom Široké / p. Čuchran

Záhradná chatka Frička / p. Hudák

ČOV pri rodinnom dome Šarišské Sokolovce, p.č. 371/3,4 / p. Novický s manželkou

ČOV pri rodinnom dome Šarišské Sokolovce, p.č. 250/1 / p. Vojtech s manželkou

4 - Garáž - Široké

Ostatné stavby

Renovácia a rozvoj obce - Víťaz

Kapušany - rekonštrukcia starej kotolne ZŠ na telocvičňu

Renovácia a rozvoj obce - úprava OcÚ a zriadenie viacúčelového sálu - Fulianka

Oprava športovo-rekreačného areálu Branisko-Motorest a chatky

Renovácia a rozvoj obce - oprava OcÚ a zriadenie viacúčelového sálu v obci Fulianka

Obnova a rozšírenie učebných priestorov - ZŠ Fričovce

Renovácia a rozvoj obce - prestrešenie vstupov - Kapušany

Pneuservis - Krompachy

Prešov - N.Šebastová - zachytenie povrchových vôd ulíc Poľná a Strážnická

Obnova a rozšírenie remeselného dvora v obci Šindliar

Oprava šatní a zriadenie podkrovných ubytovacích priestorov v obci Víťaz - Banková

Úprava priestorov pre účely zdravotného strediska - Fričovce

Obnova a nadstavba obecného úradu Fričovce s vytvorením 1-4 triedy ZŠ

Prestavba kravína na sklad obilia Ražňany

Široké - polyfunkčný objekt

V.Šariš - úprava Torysy - II.etapa, dokumentácia pre územné konanie

Lipany - stredisko osobnej hygieny a práčovňa v rómskej osade za traťou

Prešov - ZSŠ služieb - odvodnenie povrchových a spodných vôd - projekt stavby

Kapušany - nadstavba MŠ nad jedálňou, kuchyňou a dielňou

CÚ Košice, Baštova ul., - rekonštrukcia

Zdravotné stredisko na ul. Komenského, Lipany

Kluknava - Dolinský potok - II.etapa - projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby

Michalovce - výcvikový trenažér Jakub

V.Šariš - odchovňa ošípaných

C H P - Milhosť

Víťaz - športové ihriská

Altánok - motorest Branisko

ČOV - časť domu 9-29 - napojené na OcÚ Fričovce

Úprava časti brehov v potokoch na uliciach Jarkova a J.Bottu

Dom smútku - Rekonštrukcia čeln. steny

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Novostavba rodinného domu Vyšná Šebastová / p. Poradský s manželkou

Rodinný dom Sokoľ / Ing. Belluš

Prístrešok pre automobil / p. Leško s manželkou

Rekonštrukcia rodinného domu Surdok č. 5 / Ing. Provazková

Rodinný dom Široké / p. Šebest

Rodinný dom Široké / p. Cicoň

Ostatné stavby

Úprava Lučanky v Lipanoch - protipovodňová ochrana

Jarovnice - úprava prítokov malej Svinky - protipovodňová ochrana

Stanica rýchlej lekárskej pomoci - Fričovce

Prešov - ZSŠ služieb - odvodnenie povrchových a spodných vôd

Hermanovce - byty nižšieho štandardu - 34 b.j.

Kluknava - rigoly - na Rínku a na ul. Záhumné

Oprava fasády prevádzkovej budovy

Šindliar - športový areál - na Bani

Víťaz - vojnové hroby

Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník (SOU stavebné Košice)

Studenec - prípojky pre areál firmy EKO SVIP s.r.o, Sabinov

Župčany - hrádza a záchytné priekopy so zatváraním a výsadbou stromov

Dom smútku - Varhaňovce - riešenie interiéru

Priepust cez Ľubotický potok nad Ľuboticami

Autobusová zastávka - Fričovce

Riešenie havarijného stavu PHaB

Ochranný múr areálu spoločnosti Radoma - Kapušany

Dostavba ZŠ Hermanovce - I.etapa - telocvičňa

Drienica - zasnežovanie lyžiarskych svahov a výstavba malej vodnej nádrže

Prešov - obnova a prístavba objektu na Vajanského ul.75

Kanalizácia a ČOV Varhaňovce - III.etapa

Fričovce - kinosála

Dostavba ZŠ Hermanovce - II.etapa

Úprava čistiarne odpadových vôd Lúčka, časť potoka - ČOV pre rekreačné zariadenie

Dostavba klubu dôchodcov - Drienov

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom Bajerov / p. Magdoško s manželkou

Rekonštrukcia bytov. jadra, ul. Matice Slovenskej, Prešov / p. Sepešiová

Rodinný dom Okrúhle / p. Juhás s manželkou

Záhradný domček / p. Mižov s manželkou

Osturňa - Ľudový dom č. 181 - štúdia / p. Glevaňaková

Záhradná pivnica / p. Havrila the site

Rodinný dom / Mgr. Bialková s manželom

Rodinný dom - novostavba Štefanovce ČOV / p. Karabinoš s manželkou

Rodinný dom - novostavba Ľubotice, p.č. 841 / Ing. Marušin

Rodinný dom Janov, p.č. 212/2 / p. Branislav

Rodinný dom Petrovany, p.č. 238/3 / p. Mikula

Ostatné stavby

Renovácia a rozvoj obce Svinia

Široké - športový areál

Olejníkov - rómska osada 20 b.j.

Kultúrny dom Dačov - úprava výdajne jedál na kuchyňu

Oprava a prístavba kostola Panny Márie Ochrankyne vo Varhaňovciach (posudok)

Prešov - dostavba administratívnej časti a skladu na Levočskej ulici č. 164

Viacúčelové ihrisko pri ZŠ Varhaňovce

Kanalizácia a ČOV Fričovce

Oprava oplotenia pri ZŠ Kluknava

Kluknava, parkovisko a prístupová komunikácia

Červená Voda - úprava potoka Ratkov

Prevádzkový areál EKOL - Košická ulica

Červenica - úprava Hanigovského potoka s alternatívou Polder

Červená Voda - úprava potrubia vodovodu

Veľký Šariš - prestavba objektu na finalizáciu a predaj drevárskych výrobkov

Sabinov - návrh zástavby za poliklinikou - bytové a rodinné domy

Úprava cintorína - Široké

Ťažba štrkov v koryte rieky Torysa v km 98,100 - 98,400

Červená voda - protipovodňová ochrana - Červený potok

Garáže MsÚ Sabinov

Drienica - Dom smútku

Fričovce - prechod kanalizácie popod štátnu cestu a popod potok Svinka

Ličartovce - kanalizácia a ČOV - I.stavba - ZMENA - (statika)

Varhaňovce - Multifunkčný obecný dom

Sabinov - obchodný dom

Lipany - viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom - ZŠ Komenského 113

Oprava objektu na námestí Slobody č.43, Sabinov

Kluknava - rekonštrukcia objektu MŠ

Kompotovisko - Petrovany p.č.2021

Krivany - centrum ľudovej kultúry

Kompotovisko - Šarišská Poruba p.č.714

Kojatice - kanalizácia a ČOV

Široké - rekonštrukcia domu smútku, stav.úpravy a prístavba domu smútku

Obnova obecného parku v obci Varhaňovce

Červenica pri Sabinove- úprava Hanigovského potoka - protipovodňová ochrana

Branisko - motorest, lyžiarske stredisko a malá vodná nádrž

Lipany - ZŠ Komenského 113, stavebné úpravy - modernizácia

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

ČOV pri rodinnom dome Kluknava / p. Štofaňak s manželkou

Rodinný dom Solivar, p.č. 3546/54 / p. Mušinka

Rodinný dom Kapušany, p.č. 341 / p. Szanto

Rodinný dom Jarovnice, p.č. 199/3 / p. Popuša

Rodinný dom Široké, p.č. 420/39 / p. Čuchran

Rodinný dom Okružná, p.č. 9 / Mgr. Bruzda

Rodinný dom Medzany, p.č. 12 / p. Novotný

Rodinný dom Ratvaj, p.č. 22/1 / p. Solohuba

Rodinný dom Svinia, p.č. 564/4 / p. Šoltis s manželkou

Rodinný dom Surdok, Prešov / p. Poláková s manželom

Rodinný dom Štefanovce, p.č. 81 / p. Krakovský s manželkou

Rodinný dom, bungalov / p. Čuchran s manželkou

Rodinný dom Podhradík, p.č. 283/13 / p. Čarná

Rodinný dom Hendrichovce, p.č. 172 / p. Ženba

Rodinný dom - rekonštrukcia / p. Stročinský

Rodinný dom Uzovce, p.č. 89/1 / Mgr. Dacko

Rodinný dom / p. Kmecová

Rodinný dom, bungalov / p. Sabol s manželkou

Rodinný dom Prešov-Nižná Šebastová, p.č. 1438,1439 / p. Golda

Rodinný dom Brežany / p. Dorko

Rodinný dom Bajerov / p. Magdoško s manželkou

Rodinný dom Topás Pečovská Nová Ves, p.č. 82/74, SO 02 - Garáž / p. Hrabčák

Ostatné stavby

KLUKNAVA - regulácia Dolinského potoka

TISINEC - úprava potoka - protipovodňová ochrana

ČERVENÁ VODA - centrum pomoci

AUTOSALÓN - zmena stavby pred dokončením

ZŠ VÍŤAZ - oprava podkrovia (vytvorenie učební)

BARDEJOV - ochrana pred povodňami na rieke Topľa - I. a II. etapa

SVINIA - vodovod a kanalizácia

SOKOĽ - OBYTNÝ KOMPLEX - určenie zátopovej časti v lokalite obce Sokoľ

PREŠOV - nadstavba a obnova byt.domu na Komenského ulici č. 18 a 20

BARDEJOV - ochrana pred povodňami na rieke Topľa - III.etapa

BARDEJOV - ochrana pred povodňami - GRÓNER

BARDEJOV - ochrana pred povodňami - MIHAĽOV

Prevádzkový areál EKOL,Košická ulica

Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v ZŠ Víťaz

RADVAŇ NAD LABORCOM - kanalizácia Horb

Poliklinika, Poštová ul., Košice

Poliklinika, Mäsiarska ul., Košice

Kanalizácia a ČOV Fričovce, dodatok č.1 - PČS

Nadstavba, výťah a stavebné úpravy objektu MEDICUM v Lipanoch

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY - 16 b.j. na ul. Michalskej

Poliklinika JUH KOŠICE - rekonštrukcia rozvodov vody - vypracovanie PD

VEĽKÝ ŠARIŠ - prestavba objektu pre finalizáciu výrobkov z dreva

RADVAŇ NAD LABORCOM - ČOV

LYSÁ - zasnežovanie

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom bungalov Šarišské Bohdanovce - p. Šarocký s manželkou

Rodinný dom Široké 89 / p. Vyšňovský s manželkou

Rodinný dom Topás Pečovská Nová Ves, p.č. 82/74 / p. Hrabčák

Rodinný dom Široké č. 243 / p. Baloga s manželkou

Rodinný dom Chmeľov / p. Baranová

Rodinný dom Ovčie 122 / p. Magda s manželkou

Rodinný dom bungalov Prešov-Solivar / p. Sibal

Rodinný dom Zabíjaná, p.č. 15697/2 / p. Provázek s manželkou

Stav. úpravy spojené so zmenou užívania stavby - Garáž, Lipovce / p. Imrich

Rekonštrukcia rodinného domu Víťaz / p. Kovaľ

Rodinný dom Hermanovce / p. Kovaľ s manželkou

Ostatné stavby

Kanalizácia Lipovce - Šindliar - zmena č.1 (prepracovanie PD)

Revitalizácia centra obce Varhaňovce

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jarovnice

Miestna komunikácia - Svinia

Ochranné pásma vodovodu Víťaz

Prístavba ZŠ v obci Víťaz

Bezbariérový vstup a úprava spevnenej plochy pre OcÚ Fričovce

Víťaz - obecný vodovod - 2.etapa

Autosalón - oplotenie areálu

Fričovce - mládežnícke centrum

Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky nie nebezpečných odpadov LASTOMÍR

Obchodné centrum Michalovce

Úprava plochy pred budovou ZŠ Víťaz

Oprava športovo rekreačného areálu Branisko-Motorest a chatky

ŽSR, Čierna nad Tisou, ústredná stavadlová veža - rekonštrukcia budovy - 1. etapa

Lekáreň a služby v Lipanoch

Jastrabie nad Topľou - požiarna nádrž a prístupová komunikácia

Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa

Prístavba a nadstavba MŠ a ZŠ Varhaňovce

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom Jarovnice, p.č. 567/10, 567/11 / p. Billý

Rodinný dom Jarovnice, p.č. 710/11, 710/12 / p. Kaleja

Rodinný dom - novostavba Varhaňovce / p. Žiga s manželkou

Rodinný dom - Zrub Svinia, p.č. 564/41, 564/41 / p. Haľko

Rodinný dom Chminianska Nová Ves 70 / p. Valenčin s manželkou

Rekonštrukcia a prístavba RD Kaluža / p. Varga

Rodinný dom Hubošovce / p. Havrila

Rodinný dom, Chmeľové / Ing. Semanová, p. Kačmár

Rekonštrukcia RD Jarovnice, p.č. 269/2 / p. Husár

Rodinný dom Župčany / p. Babuščák s manželkou

RD rekonštrukcia, Vlača č. 2 / p. Biroš s manželkou

RD Abranovce č. 291, KOMPAKT 602 / p. Žuľa s manželkou

Jednogeneračný voľne stojaci dom "KARMÍNA" / p. Kaperák

Rodinný dom Varhaňovce, p.č. 247/2 / p. Balog s manželkou

RD medzi Tamariškami 3, Lipany - Rovinky / p. Bujňák

Rekonštrukcia RD v Jarovniciach p.č. 239 / p. Husár

Garáž, Tekeľova 2, Ľubotice / p. Smoter s manželkou

Prístrešok na auto Veľký Šariš / MUDr. Smolko

Záhradné jazierko - ŠIROKÉ č. 278

Prístrešok pre autá s hodpodárskou časťou

Rekonštrukcia a prístavba RD Kluknava par.č. 831

Ostatné stavby

Multifunkčné ihrisko - VARHAŇOVCE

Vývarovňa jedál DAČOV č. 55

Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia KOŠICE - JUH

Lekáreň a služby v LIPANOCH

Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia KOŠICE - VÝCHOD

Protipožiarna nádrž - VAGRINEC

Budovanie zberného dvora v obci Jarovnice

KAČANOV - Rekonštrukcia a stavebné úpravy OÚ a kult.spoloč.budovy

MICHALOVCE, DK - oprava montážnej jamy, elektroinštalácie a zeteplenie dielne TOV, b.č.39

Výrobňa liečiv, vodné hospodárstvo pre výrobu injekcií a infúznych roztokov

VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ - SEVERNÁ, urbanistická štúdia obytnej skupiny

Statické posúdenie ochrannej konštrukcie pri školskol ihrisku - Spojená škola CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Povodňové škody v JAROVNICIACH pri vyhlásení 2. a 3. povodňového stupňa

Obnova a nadstavba obecného úradu Fričovce a vytvorením priestorov pre 1-4 tr.ZŠ

Povodňové škody v obci VARHAŇOVCE pri vyhlásení 2. a 3. povodňového stupňa

VÍŤAZ - komunitné centrum

HALA UMAKOV Košice ll. - Šaca

Rekoštrukcia sociálnych zariadení zdravot.zariadenia Košice - východ ul. Maršala Koneva 1

Nadstavba,prístavba a staveb.úpravy budovy pre obchod a služby súp.č. 8370, SO - 02 spevnené plochy

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Prístrešok pred vstupom rodinného domu Prešov, Kráľova Hora / Ing. Ondreičková

Rodinný dom Haniska, p.č. 6256/17 ZSPD / p. Kmecová

ČOV pri rodinnom dome Gregorovce, p.č. 125 / p. Darák

ČOV pri rodinnom dome Hubošovce, p.č. 410 / p. Tomčík

ČOV pri rodinnom dome Medzilaborce, p.č. 39 / p. Hnatko

Pivnica Prešov / Ing. Ondreičková

Rodinný dom Miroslava Nováka, Medzany / p. Novák

Garáž Veľký Šariš, ul. Sabinovská / p. Sopko

ČOV pri rodinnom dome Šarišské Lužianky, p.č. 111/19 / p. Katrenič

Rekreačná chata Široké / p. Čuchran

Rodinný dom Nová Polhora, p.č. 201/87 / p. Štefková

Rodinný dom - novostavba Vyšné Remety, p.č. 201/1, 201/2 ZSPD / Mgr. Kovaľ s manželkou

Rodinný dom Ploské, p.č. 727/8 / p. Kohlšovský

Rodinný dom Uzovce, p.č. 313/8 / p. Kažimír s manželkou

Ostatné stavby

Hospodársko priemyselná budova, Lipovce

Dobudovanie kanalizácie a ČOV Ovčie

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ

Kaštieľ v Červenici pri Sabinove - juhozápadná polovica, komplexná obnova NKP

Veľký Šariš - Úprava Torysy - II. etapa DSPaR

Rožkovany - Úprava Rožkovianského potoka a prítoku - protipovodňová ochrana

1. Realiz. proj. programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Dargov

1. Realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Medzilaborce

1. Realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Olejníkov

1. Realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastrálnom území Pichné

1. Realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Zboj

1. Realiz. Proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri Sabinov

1. Realiz. projekt programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 prev. protipov. úpravy v katastri obce Repejov pre obce Repejov a Oľka

Malý Ruskov - Chovný kaprový rybník

Radvaň nad Laborcom - Odvodňovací kanál - protipovodňová ochrana

Radvaň nad Laborcom - Úprava potoka Belianka - protipovodňová ochrana

Čelovce - chovný kaprový rybník

Rekonštrukcia strechy strednej odbornej školy Čierna nad Tisou

Detské ihriská Olejníkov - Majdan

Rožkovany - štrkoviská

Kluknava, parkovisko a prístupová komunikácia zmena 05.2011

Vybud. systému prevent. protipovod. opatrení pre zníženie rizík povodní

Olejníkov - urbanistická štúdia časť "Kamence"

Podpora vzdelávania a dopravnej výchovy rómskej komunity

Lipany, Dubovické rovne - predĺženie vodovodu a kanalizácie

Nebytový priestor vcod č. 40 - predajne, Prešov Pavlovičovo námestie

Druhý realiz. proj.t programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Rokycany

2. Realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 protipovodňové úpravy v katastri obce Veľké Ozorovce

2. Realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 protipovodňové úpravy v katastri obce Bačkov

2. Realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 protipovodňové úpravy v katastri mesta Sečovce

Druhý realiz. proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Olejníkov

Druhý realiz. Proj.programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Brestov

Druhý realiz. Proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Tovarné

Druhý realiz. Proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Piskorovce

Druhý realiz. Proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Ďapalovce

2. Realiz. Proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 protipovodňové úpravy v katastri obce Ondavské Matiašovce

Obnova prístupových chodníkov k domu smútku v obci Rokycany

Zdravotnícke zariadenia nad Jazerom - rekonštrukcia sociálnych zariadení, Spišské námestie č. 4, 040 12 Košice

2. Realiz. Proj. programu revit. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011 protipovodňové úpravy v katastri obce Kučín

Prístavba haly stanice technickej kontroly typu C a emisnej kontroly

Protipovodňová ochrana obce Kalša

Rodinný dom, k.ú. Uzovce, č.p. 313/8

Oprava havarijného stavu strechy na Strojárenskej ulici, Košice

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Garáž a hospodárska budova Lipovce / p. Haladej

Prístavba rodinného domu Lipovce / p. Haladej

Rodinný dom Fričovce, p.č. 460/2 / p. Tarbaj

Rodinný dom typ A2, p.č. 2333/23 Chorvátsky Grob / p. Mareš

Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu Rokycany / p. Jaš s manželkou

Rodinný dom Veľký Šariš p.č. 872/72 / Ing. Vrábeľ

Rodinný dom Kapišová, p.č. 236/1 / p. Bartko s manželkou

Prístavba k RD a hospodárske budovy Červená Voda / p. Džačovský s manželkou

Chatky Podhájska / LENDEL, s.r.o.

Rodinný dom Močenok, p.č. 6919/103 / p. Lencses

Dvojgaráž s prístreškom Kuková, p.č. 571/32, 571/48 / Mgr. Kuzma s manželkou

Dostavba garáže Pečovská Nová Ves / p. Hrabčák

Rodinný dom Malý Šariš, p.č. 915/16 / p. Kozáková s manželom

Rodinný dom Stupava, p.č. 4137/210 / Ing. Vico a JUDr. Liszkaiová

Rodinný dom Nižný Orlík, rámová konštrukcia / p. Zavoda s manželkou

Rodinný dom Vyšný Mirošov, projekt krovu / p. Braja s manželkou

Ostatné stavby

Komunitné centrum - zmena stavby účelu využitia

Úprava Brežianského potoka v obci Rokycany

Víťaz - úprava Dolinského potoka

Rekonštrukcia komunitného centra v obci Olejníkov

Telekomunikačné optické vedenie

Nájomný bytový dom 20 b.j.

Geotermálny park Lipany - 1. etapa, stavba 2: Spracovanie CO2

Rekonštrukcia a nadstavba objektu Ondavská - Košice

Geotermálny park Lipany - 1. et., stavba 1: Aquapark - 1. Et., *zmena č.1

Polyfunkčný objekt Košice - Južná trieda

Stanica technickej kontroly originality pre motorové vozidlá (štúdia)

Rekonštrukcia oprávarenskej dielne na stanicu technickej a emisnej kontroly pre motorové vozidlá

Medicínske centrum Aupark Košice, Protifašistických bojovníkov č. 11, Košice

Statický posudok zdravotníckeho zariadenia Košice Juh

Stredisko Šváby

Geotermálny park Lipany - 1. Etapa, stavba 1: Aquapark - 1. Etapa * časť 1.

Vykreslenie jestvujúceho stavu objektu obchodnoprevádzkové priestory TPD, Bratislava

Telekomunikačné optické vedenie - časť II.

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom Janov, p.č. 256 / p. Šarišský, p. Olejárová

Rodinný dom Sopková, Haniska / p. Sopková

Rodinný dom Košice-Krásna, p.č. 316/5 / p. Ivan

Rodinný dom Drienov, Dvojgaráž Drienov / p. Bezeg s manželkou

Rodinný dom Veľký Šariš - Kanaš, č.p. 3162/3 / p. Figlárová

Rodinný dom Nižný Orlík, p.č. 279/1 / p. Bochnovič s manželkou

Rodinný dom Drienov, p.č. 1035/2 / p. Pribula s manželkou

Novostavba rekreačného domu Bernolákovo, p.č. 4880/469 / Ing. Semančák

Rodinný dom Ovčie, p.č. 159/1 / p. Kráľ s manželkou

Rodinný dom Petrovany, p.č. 229, 230 / p. Mikula

Prístavba rekreačnej chaty Drienica / Ing. Schneider s manželkou

Rekreačná chata - adaptácia na rodinný dom / Mgr. Čeklovská

Rodinný dom Široké, p.č. 157/9 / p. Čuchran

Rodinný dom - rekonštrukcia, Malý Šariš, p.č. 251 / p. Gall

Záhradný domček-zmena účelu využitia-rodinný dom Nižná Šebastová / p. Mižov

Rodinný dom Široké, p.č. 235 / p. Štofaňak

Rodinný dom Šarišské Lužianky / p. Kvartko

Štefanovce SO 01 - Dielňa, SO 02 Stodola / p. Tarbaj

Rodinný dom - novostavba, Chorvátsky Grob / p. Kopasz s manželkou

Novostavba rodnného domu, Sabinov, p.č. 276/34 / p. Hricko

Ostatné stavby

Rekonštrukcia a prestavba časti kaštieľa Červenica pri Sabinove

Nadstavba bytového domu Levočská - Janouškova

Oplotenie areálu základnej školy - Varhaňovce

Polyfunkčný objekt, Michalovce

Polyfunkčný objekt - zmena účelu využitia Michalovce

Vodovod Svinia - rodinné domy, Kruhová ulica

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom Žehňa, p.č. 366/25 / p. Jurko

Rodinný dom Prešov, p.č. 14306/41 / p. Holinga s manželkou

Rodinný dom Radatice, p.č. 691/2 / p. Šimočková s manželom

Rodinný dom Šarišské Bohdanovce, p.č. 3076/2 / p. Hvizdoš

Rodinný dom Rokycany, p.č. 10/3,4 / p. Dužda

Rodinný dom Varhaňovce, p.č. 1001, 1004 / p. Obšilová

Novostavba rodinného domu Košice - Šebastovce / Ing. Polek

Rodinný dom Pusté Úľany / p. Démuth

Rodinný dom Košice - Krásna, p.č. 1693/810, 991 / p. Paulická

Novostavba rodinného domu, SO 02 - kopaná studňa Rozhanovce / p. Dlugoš

Vytvorenie bytovej jednotky - služobný byt SB / p. Falat s manželkou

Novostavba rodinného domu, Košice-Krásna / p. Ivan s manželkou

Rodinný dom - novostavba, Lipovce / p. Grus

Rodinný dom Varhaňovce, p.č. 338/4 / p. Bogoľová

Rodinný dom Z259 Uzovce / p. Kažimír

Novostavba rodinného domu Ličartovce / p. Vereš s manželkou

Rodinný dom Lada, p.č. 450/1, 451/2,3 / p. Pazdič

Rodinný dom Ľubotice / Mgr. Dovičáková

Obnova rodinného domu Petrovany / Mgr. Jankovičová

Novostavba rodinného domu Holíč / p. Šmida

Novostavba rodinného domu, Košice - Krásna, p.č. 1693/485, 486 / Ing. Brezovan

Novostavba rodinného domu, Košice - Krásna, p.č. 1693/485, 486 / p. Brezovan

Rodinný dom - rekonštrukcia a prístavba, Bánovce nad Ondavou / p. Varga

Rodinný dom KOMPAKT 501Z s garážou, Močenok / p. Urbánik

Ostatné stavby

Modernizácia a dostavba Polikliniky Martin - Košúty

Poliklinika Liptovský Mikuláš - Lekáreň

Krytá jazdiareň Veľký Šariš

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Záhradná chatka Bretejovce / Ing. Varga

Obnova rodinného domu Chmeľovec / p. Pastír s manželkou

Rodinný dom Solivar, p.č. 560 / p. Cicoň

Novostavba rodinného domu Košice-Krásna, p.č. 1693/813 / Pro-MaD s.r.o.

Novostavba rodinného domu Ruská Nová Ves / p. Andrejková

Novostavba rodinného domu Ľubotice, p.č. 353/11 / EFFEKT, s.r.o.

Novostavba rodinného domu Ľubotice, p.č. 353/14 / EFFEKT, s.r.o.

Spoločná kanalizačná prípojka Bardejov / Ing. Smelý a spol.

Novostavba rodinného domu Košice-Krásna, p.č. 1693/850 / p. Paulická

Novostavba rodinného domu Košice-Krásna p.č. 1693/852 / p. Guláš s manželkou

Novostavba RD Levoča, p.č. 2419/2 / p. Blahut

Kopaná studňa - rekreačný dom Lačnov-Lipovce / p. Novotná

Novostavba rodinného domu Dulová Ves / Mgr. Holota

Novostavba RD Prešov-Bikoš / RNDr. Račková

Rodinný dom - novostavba, Turčianske Kľačany / p. Kollár

Novostavba RD Varhaňovce, p.č. 398/15 / p. Žiga s manželkou

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 5139/18 / p. Bazsová

Novostavba RD Holíč, p.č.12016/23 / p. Pelčák

Novostavba rodinného domu Veľký Šariš / p. Frič

Novostavba rodinného domu Prešov - Šalgovík / p. Grus

Novostavba rodinného domu Župčany / p. Fabianová

Novostavba RD Vyšná Kamenica / p. Ondra

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 1693/808 / Pro-MaD s.r.o.

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 8339 / p. Čisár

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 8340 / p. Čisár

Ostatné stavby

Budova pre obchod a služby Humenné, parc.č. 3053/29, 3053/30

Spišský Hrhov, Rybochovná nádrž

Poliklinika Martin Košúty - osadenie výťahu

Zvyšov. energ. účinn.objektu Mestského úradu v Strážskom, staveb. úpravy a zateplenie objektu

Poliklinika Liptovský Mikuláš - Klinická biochémia

Sabinov - EKO SVIP, s.r.o. - Ručná autoumyváreň a riešenie splaškových a dažďových vôd

Hospodársky dvor Geraltov - oprava objektov

Lekáreň SCHNEIDER, TESCO Dolný Kubín

Lekáreň SCHNEIDER, TESCO Partizánske

Červená Voda - vytvorenie edukačného parku na obecnom pozemku

Liptovský Mikuláš - zateplenie objektu Polikliniky

Pečovská Nová Ves - Revitalizácia ulice Ľutinskej

Renčišov - Buče, protipožiarna nádrž

Modernizácia a dostavba Polikliniky Martin - Košúty - Lekáreň

Modernizácia a dostavba Polikliniky Martin - Košúty - Gynekológia

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Prestavba rodinného domu a novostavba garáže Lúčka / p. Bujňáková

Lačnov-Lipovce, p.č. 237/2, Rekreačný dom - domová ČOV / p. Novotná

Prestavba rekreačnej chaty Kokošovce / p. Hromják

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 6216/2 / p. Zeherová

Novostavba RD Budimír, p.č. 188/89 / p. Kozák

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 8349 / Ing. Pusztai

Novostavba RD Bukovec, p.č. 186/12,13 / p. Suchánek

Oplotenie Nižná Šebastová / p. Herkeľ s manželkou

Novostavba rodinného domu Vyšný Orlík / p. Varga s manželkou

Novostavba RD Cabaj-Čápor / p. Tomáš s manželkou

Novostavba rodinného domu Ploské / p. Fedirko

Rodinný dom Hviezdoslavov, p.č. 344/612 ZSPD / p. Halčíšáková

Novostavba rodinného domu Perín, p.č. 127 / p. Šuhaj, p. Durbáková

Novostavba rodinného domu Janov, p.č. 161/15 / p. Šarišský s manželkou

Novostavba rodinného domu Janov / p. Žolner s manželkou

Novostavba rodinného domu Bidovce / p. Hrabkovský s manželkou

Novostavba RD Malý Šariš, p.č. 931/33 / p. Hriško, p. Spišáková

Novostavba rodinného domu Uhorská Ves / p. Benec

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 1693/879 / Pro-MaD s.r.o.

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 1693/315,316 / p. Marčáková

Novostavba RD Šemša, p.č. 524/4 / p. Miľovčík

Novostavba rodinného domu Smižany / p. Gallo

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 8348 / p. Marčáková

Obnova rodinného domu Žipov / p. Kuropčák

Novostavba RD Uhorská Ves , p.č. 505/55 / Šmihula

Novostavba RD Vyšná Kamenica, p.č. 259/34 / p. Lukáč

Rodinný dom Petrovany DSVS / p. Mikula s manželkou

Novostavba RD Chminianska Nová Ves / p. Ondria

Novostavba rodinného domu Lipovce / p. Michalik

Novostavba rodinného domu Prešov-Solivar / p. Havrila

Rodinný dom Lada, p.č. 70/1,2,3 / p. Szentiványi

Ostatné stavby

Oprava oplotenia pri ZŠ Kluknava

Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves

Poliklinika Martin - Košúty, zateplenie objektu

Rozšírenie plynofikácie v obci Pečovská Nová Ves

Integrovaná preventívna protipovodňová ochrana združených obcí Pečovská Nová Ves, Ľutina, Olejníkov

Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec

Obecná kompostáreň pre obec Kendice

Riešenie odpadových vôd v prevádzke Lipany - dopracovanie projektu

Odberný objekt vody z vodnej nádrže Sigord pre spol. Opalex, s.r.o.

Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch (Oborín)

Modernizácia a dostavba Polikliniky Levočská 18, Prešov, ZSPD

Rámový priepust na bezmennom potoku v km 1,0 cestár

Ľutina - cyklochodník

Krytá jazdecká hala Haniska

Geotermálny park Lipany - 1. Etapa, stavba 1: Aquapark - časť vonkajšie bazény - zmena stavby pred dokončením

Polyfunkčný objekt Pasáž Michalovce

Rekonštrukcia RTG pracoviska v objekte č. 24 - DaZS v ÚVV a ÚVTOS, Prešov

Vodovod Pčoliné a priľahlé obce Čukalovce, Parihuzovce, Hostovice, Osadné (ŠTÚDIA)

Liptovský Mikuláš, Poliklinika - vstup do lekárne, ASR, ELI

Lekáreň SCHNEIDER OC Avenue Humenné

Víťaz - Oprava chodníka na PB bezmenného prítoku Dolinského potoka

Duchovná tradícia spája naše cesty

Dostavba výťahu k objektu zdravotníckeho zariadenia (Justičná 15, Prešov)

Nadstavba bytového domu Levočská - Janouškova

Strážske - rozšírenie inžinierskych sietí na ulici za záhradami

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Rodinný dom - dostavba verandy, Fričovce, p.č. 605/2, 316 / p. Michalik

Záhradný domček - adaptácia na rodinný dom Sabinov, DSVS / Ing. Bujňák

Oplotenie Fričovce, p.č. 460/3,9 / p. Tarbaj

Novostavba RD Košice-Krásna / p. Čisár

Novostavba RD Šarišské Bohdanovce, p.č. 3080/148 / JUDr. Štefko

Novostavba RD Šarišské Bohdanovce / p. Šarišský s manželkou

Prístavba RD Košice-Barca, p.č. 316/3, 317/1,2,3 / Sekeráková Mária s manželom

Novostavba RD Bertotovce / p. Čonková

Sklad záhradného náradia Ruská Nová Ves / p. Andrejková

Novostavba rodinného domu, Košice-Krásna p.č.1693/674 / Pro-MaD s.r.o.

Rekonštrukcia bytu na ul. Mamateyova, Bratislava / Ing. Grusová

Altánok pri RD Lipovce na parcele č. 629/46 / p. Gryglak

Rokycany RD, p.č. 16/1, situácia osadenia stavby / p. Gábor

Vŕtaná studňa pri novostavbe RD Janovík na parcele č. 472/94 / Ing. Kračunik

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 8351 / p. Zeherová

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 8352 / p. Vaškovský

Oplotenie parcely č. 279, Lipovce / p. Polončáková

Novostavba rodinného domu Lipovce, p.č. 156 / p. Haladej

Oplotenie a sklad záhradného náradia Štefanovce / p. Lazorik

Novostavba rodinného domu Košice-Krásna, p.č. 8322 / p. Blanár

Spoločná kanalizačná prípojka Abranovce / p. Rajna a spol.

Novostavba rodinného domu Bardejov / p. Kmec

Novostavba RD Košice-Krásna, p.č. 1693/815 / Pro-MaD s.r.o.

Novostavba rodinného domu Chminianska Nová Ves / p. Šalamon s manželkou

Novostavba rodinného domu Gyňov, p.č. 321/12 / Beregszászi Patrik

Novostavba rodinného domu Košice-Krásna, p.č. 8323 / TEPOMA, s.r.o.

Ostatné stavby

Odborný posudok technického stavu Riešenie havarijného stavu strechy

Lekáreň RUŽA SCHNEIDER Bratislava - Staré mesto

Lekáreň SCHNEIDER OC VIVA Michalovce

Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves - časť Bukovec

Poliklinika Liptovský Mikuláš - Vytvorenie služobných bytov

Kučmanovský potok - Protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa

Uzovský Šalgov - odvedenie bezmenného potoka krytým kanálom

Poliklinika Liptovský Mikuláš, SO 01 Spevnené plochy, SO 02 Automatická platobná stanica, SO Dažďová kanalizácia, ORL

Potok Hradlová - protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Prešov, Jánošíkova ul. Budova ARIES IT na parcele č. 1596/52, hydrotechnické posúdenie potrubia DN 800

Poliklinika Liptovský Mikuláš - adaptácia 1.NP Blok A + zadný vstup

Nadstavba, výťah a stav. úpravy objektu MEDICUM v Lipanoch

Kúpalisko Sídlisko III. - Rekonštrukcia

Malá Tŕňa - Vinica Podcestie, Riešenie havarijného stavu

Zlepšenie tepelného hospodárstva priemyselnej haly TISPO, a.s.

Červená Voda - zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry

Modernizácia a dostavba polikliniky Levočská 18, Prešov, Výťahy

Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby: Kráľovský Chlmec - Intenzifikácia ČOV - II. etapa

Lekáreň SCHNEIDER OC MIRAGE Žilina

Rodinné domy, garáže a drobné stavby

Dostavba verandy - Vranov nad Topľou / p. Pidaný s manželkou

Garáž Janov, p.č. 161/15 / p. Šarišský s manželkou

Novostavba rodinného domu Chminianska Nová Ves, p.č. 776/4 / p. Ondria s manželkou

Ostatné stavby

LUX, n.o., Košice

Realizácie projektov

Inžinierske stavby


Ponuka


HYGIENICKÉ DVERE

 

 • krídlové

 • posuvné

- hygienické riešenia určené pre potravinársky priemysel

- určené pre chladiarenske miestnosti

- tieto dvere a priečky sa vyznačujú dlhou životnosťou a spoľahlivosťou v prevádzke, všetky výrobky majú aj potrebné súhlasy z výskumného ústavu a Národného ústavu hygieny, rovnako ako osvedčenie zdravotnej kvality

 

Podrobné informácie získate na kontaktnom tel. čísle: +421 905 615 848, prípadne mailom na: hydroarch@centrum.sk


 


MEDICÍNSKE DVERE

 • otočné

 • posuvné

- trvanlivosť a ľahká údržba hygieny

 

- tieto hygienické dvere sa inštalujú do operačných sál, miestností pre procedúry, priechody medzi oddelenimi, do izieb pacientov

- materiály použité v konštrukcii lekárskych hygienických dverí majú antibakteriálne lastnosti, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy hygieny

- tieto dvere neobsahujú žiadne prachové police, čo pomáha udržiavať dvere dokonale čisté

všetky výrobky majú potrebné aprobáciu výskumného ústavu, ako aj potvrdenie zo strany Národného ústavu hygieny a osvedčenie zdravotnej kvality

 

Podrobné informácie získate na kontaktnom tel. čísle: +421 905 615 848, prípadne mailom na: hydroarch@centrum.sk


RTG DVERE

 

- najvyššia ochrana, odolnosť a jednoduchú údržbu hygieny

- vyše 10 ročná skúsenosť výrobcu dverí, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky lekárskych zariadení

- rádiologické dvere a okná sú navrhnuté pre inštaláciu do kancelárií röntgenov, laboratórií a CT angiografií, operačných sál, masážnych miestností, rovnako do izieb s "gama kamerou"

- materiály použité na výrobu dverí navyše k X-ray ochrannej funkcie majú tiež antibakteriálne vlastnosti

-spĺňajú najvyššie hygienické normy požadované v zdravotníctve

- ochranné dvere a okná majú potrebné súhlasy Národného inštitútu hygieny, zdravia certifikáty kvality a schválenie Building Research Institute.

 

Podrobné informácie získate na kontaktnom tel. čísle: +421 905 615 848, prípadne mailom na: hydroarch@centrum.skKontakt


HYDROARCH, s.r.o.

Šafárikova 5939/20
080 01 Prešov


www.hydroarch.sk
hydroarch@centrum.sk
tel.:     +421 51 772 59 42
fax:     +421 51 748 11 74
mobil: +421 905 615 848

otváracie hodiny:
PO – PIA: 8,00 – 16:30
Napíšte nám:
 
Email:


Meno:


Tel. číslo:


Správa :